Maturita 2015/2016

Kritéria pro hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky - ve formátu .doc

Maturitní témata pro 3.části prac.listů - ve formátu .doc

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2016 - ve formátu .pdf

MZ 2016 kalendar - ve formátu .pdf

Sdeleni MSMT terminyScMZ podzim 2016 - ve formátu .pdf

Zakovsky pruvodce MZ 2016 - ve formátu .pdf

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce 2015-16 - ve formátu .doc

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka a změna ohledně časového limitu na didaktický test z matematiky

Model MZ 2016

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Literatura_k_DT_CJL_MZ16

PŘÍKLADY VZOROVÝCH ÚLOH Z LITERÁRNÍ HISTORIE

Maturitni_zpravodaj_33_15



Témata profilové části maturitní zkoušky

Ruský jazyk

Německý jazyk

Anglický jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Geografie

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika



Sdělení ředitele školy profilová část MZ

Ve školním roce 2015/2016 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:

Povinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Nepovinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, MAT+, FYZ, CHE, BIO, INF

Zkouška Matematika+ je na základě rozhodnutí ředitele školy v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona zařazena do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Zkouška se bude konat v řádném termínu konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2016, v období od 2. 5. 2016 do 11. 5. 2016. Žák se ke zkoušce Matematika+ přihlašuje tak, že v přihlášce k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 2 písm. e) podle přílohy č. 1 vyhlášky uvede jako jednu z nepovinných zkoušek zkoušku Matematika+.

Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky

• Není přípustné, aby žák maturitní zkoušku vykonával z předmětů, ze kterých maturoval ve společné části maturitní zkoušky.
• Povinnou zkoušku absolvuje žák ze dvou předmětů z nabídky předmětů povinné zkoušky.
• Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk
• Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.

Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky:

Termín profilové části maturitní zkoušky:
Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období 16.5. – 20.5.2016.

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v této sekci ke všem předmětům mimo MAT+, kterou organizuje v rámci společné části CERMAT.

V Žatci dne 23.9.2015
PaedDr.Miroslav Řebíček
ředitel školy



Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban