Anglický jazyk

„It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.“                                                                                                                          

                                                        Theodore Roosevelt

Úvod

Výuka angličtiny na našem gymnáziu systematicky připravuje studenty ke společné i profilové části státní maturitní zkoušky z AJ a k mezinárodním jazykovým zkouškám. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových. 

V Primě a Kvintě/1 ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle jazykové úrovně. 

Časová dotace výuky cizího jazyka v jednotlivých ročnících je v osmiletém studiu 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5 vyučovacích hodin týdně a ve čtyřletém studiu 4, 4, 5, 5 vyučovacích hodin týdně. 

Naše škola také spolupracuje s Fulbrightovou nadací a ve školním roce 2019/2020 jsme měli k dispozici rodilého mluvčího jako asistenta do výuky angličtiny. 

    Učebny

    Anglický jazyk se vyučuje primárně v jazykových učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, slovníky a cizojazyčnou literaturou. 

    Učební plán

    Aktuální učební plán je k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu. 

    Exkurze 

    Soutěže a olympiády

    Naši studenti se pravidelně účastní Olympiád z Anglického jazyka a mezinárodní soutěže Best in English. 

    https://bestinenglish.org

     

    Ročníkové práce

    Součástí výuky v septimě a 3. ročníku je také Ročníková práce. Studenti si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru.

    Učebnice, které používáme

    Nižší gymnázium – Wider World, časopis RnR (prima+sekunda), časopis Gate (tercie+kvarta) 

    Vyšší gymnázium – Insight 2nd edition, Formula B2, Formula C1 a časopis Bridge

    Uvedené materiály v souladu s RVP vhodně doplňují probíranou látku a rozšiřují kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích. 

    Vyučující

    Mgr. Alena Brožovská

    pedagog

    Mgr. Jitka Kročilová

    pedagog

    Mgr. Martin Kadeřávek, MBA

    pedagog

    Ing. Veronika Klímová

    pedagog

    Mgr. Jana Krupková

    pedagog

    Bc. Daniela Jahnová, DiS

    pedagog

    Fotogalerie

    Skip to content