Chemie

„Nepotřebuji žádný důkaz. Zákony přírody, na rozdíl od zákonů gramatiky, nepřipouštějí žádné výjimky.“

                                                                                                                  Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Úvod

Chemie se vyučuje na víceletém gymnáziu od třídy sekundy až do třídy septimy. Na čtyřletém gymnáziu se učí od prvního do třetího ročníku. V oktávě a čtvrtém ročníku se vyučuje volitelný předmět Seminář a cvičení z chemie, který je zaměřen na přípravu studentů k vysokoškolskému studiu chemie.  

Na nižším gymnáziu se chemie vyučuje ve dvou hodinách týdně, laboratorní cvičení se zařazují nad rámec výuky, zhruba čtyřikrát do roka. Pokud to lze, jsou zavedeny tzv. půlenky, aby se studenti dostali častěji do laboratoře. V kvartě mohou být zavedena dvouhodinová laboratorní cvičení jedenkrát za čtrnáct dní.  

Na vyšším gymnáziu (kvinta až septima, první až třetí ročník) je teoretická výuka dvě hodiny týdně. Laboratorní cvičení je zařazeno v 1. a 2. ročníku (kvintě a sextě) a to v cyklu s praktiky z fyziky a biologie, která se celý školní rok střídají.  Ve 3. ročníku (septimě) je nabízen volitelný seminář chemie – jedná se každotýdenní laboratorní cvičení vhodné pro budoucí mediky, chemické technology a studenty farmacie. 

Učebny

Výuka probíhá v učebně chemie, která je vybavena interaktivní tabulí I3 BOARD s přístupem na internet. Laboratorní cvičení probíhá v samostatné laboratoři chemie, která je po celkové rekonstrukci vybavena mimo jiné digestoří a čidly NEULOG 

Učební plán

Na nižším gymnáziu se chemie vyučuje od sekundy do kvarty dvě hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu jsou dvě hodiny chemie týdně vprvním, druhém a třetím ročníku a v paralelních ročnících osmiletého cyklu. Laboratorní cvičení jsou uvedena výše. 

Voktávě a 4. ročníku je vyučován volitelný předmět Seminář z chemiedvouhodinovou týdenní dotací.  

Během školního roku se snažíme navštívit různé technologické provozy (Pivovar Žatec, ČOV). Sledujeme též nabídky z fakult – oblíbené je laboratorní praktikum “Analytický chemik detektivem” konaný na PřF UK (Albertov). 

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o chemii se mohou zúčastnit chemické olympiády:

https://olympiada.vscht.cz/cs/ 

Ročníkové práce

Součástí výuky v septimě a 3. ročníku je také Ročníková práce. Studenti, kteří mají zájem o biologii, si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru.

Učebnice, které používáme

Učebnice, které používáme, jsou z ucelené řady autorů Mareček-Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. až 3. díl. Nakladatelství Olomouc, 2011 a násl. Patří sem i Sbírka úloh a příkladů; a další cvičebnice.  

Na nižším gymnáziu používáme učebnice Základy chemie 1 a 2, Fortuna.   

Pracovní sešity se využívají podle nabídky trhu. Jedná se o řadu Nakladatelství Nová Škola, FRAUS, TAK-TIK aj. 

Užitečné odkazy

Vyučující

Mgr. Andrea Koníčková

pedagog

Mgr. Halina Vysopalová

pedagog

Mgr. Eva Požárová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content