Návrat do sekce

Český jazyk

Výuka českého jazyka na Gymnáziu v Žatci

Vyučovací předmět český jazyk a literatura má různou časovou dotaci dle ročníků: (prima – 5 hodin týdně; sekunda – 4 hodiny týdně; tercie – 4 hodiny týdně; kvarta 3 + 1/mediální výchova / týdně; 1. ročník – 4 hodiny týdně; 2. ročník – 4 hodiny týdně; 3. ročník – 4 hodiny týdně; 4. ročník – 4 hodiny týdně). Ve 4. ročníku (oktávě) mají studenti možnost volby literárního semináře (volitelný seminář), a to 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v nedělených třídách. Na škole je k dispozici jedna vybavená učebna, žákovská i učitelská knihovna.

Obsahem předmětu je učivo jazykové výchovy; komunikační a slohové výchovy; literární výchovy a v 9. ročníku je přiřazena mediální výchova. Součástí všech vzdělávacích oblastí je kultivace jazykových dovedností a jejich využívání.

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a gymnázia a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. Osvojené dovednosti jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 2. stupeň rozvíjí, prohlubuje i upevňuje získané znalosti a dovednosti 1. stupně. Vyšší stupeň gymnázia rozvíjí, prohlubuje i upevňuje získané znalosti a dovednosti nižšího stupně gymnázia V průběhu výuky používáme k naplnění cílů učebnice (dle aktuální nabídky), odborné publikace, jazykové příručky, slovníky, encyklopedie, filmové a zvukové dokumenty, publicistické útvary z novin a časopisů i texty na internetu. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu je četná spolupráce s městskou knihovnou, s redakcí novin Deník a využití aktuální nabídky Regionálního muzea K. Polánka v Žatci. Na 2. stupni je naším hlavním cílem vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci /tomu je podřízena i výuka gramatiky/; k přesnému a logickému myšlení; k prohlubování obecných intelektových dovedností. V hodinách literární výchovy podněcujeme žáky k vlastní četbě a působíme na vhodný výběr kvalitní literatury. Na vyšším stupni gymnázia vedeme žáky k tvořivé práci nejen s věcným, ale i uměleckým textem, jenž vede k porozumění, k jeho posouzení z hlediska stylového. Dalším cílem předmětu je vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a k vytváření návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury. Vyučovací předmět pojímá následující průřezová témata: Environmentální výchova (vztah člověka k prostředí), Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti), Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět), Multikulturní výchova (kulturní diference, multikulturalita).

Do předmětu je zařazen doplňující vzdělávací obor Etická výchova s těmito vybranými tématy: mezilidské vztahy a komunikace, reálné a zobrazené vzory.

Výuka probíhá v nedělených třídách. Na škole je k dispozici jedna vybavená učebna, žákovská i učitelská knihovna.

Vyučující – Mgr. M. Botková, Mgr. Z. Honsová, Mgr. L. Kafková, Mgr. K. Kuffová, Mgr. P. Baroch

Olympiády – Olympiáda v českém jazyce

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban