Návrat do sekce

Základy společenských věd

Výuka základů společenských věd (ZSV) na Gymnáziu v Žatci

Předmět základy společenských věd byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ z RVP GV, částečně integruje jednotlivé tematické okruhy ze všech pěti průřezových témat. Smyslem předmětu je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, připravit ho na samostatný a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu prostředí. Předmět přináší žákům základní informace z mnoha humanitních oborů a poukazuje na mezioborové vazby.

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v prvním ročníku a kvintě, v druhém ročníku a sextě, ve třetím ročníku a septimě. Ve třetím ročníku a septimě je předmět také realizován volbou volitelného semináře s časovou dotací 2 hodiny týdně, čtvrtém ročníku a oktávě s časovou dotací 4 hodiny týdně.

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat různými metodami. Frontální výuku bude doplňovat skupinová práce, exkurze a návštěvy institucí, besedy s politiky atd.

Na úrovni vyučovacího předmětu jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti.

Výuka se zaměřuje na tyto oblasti: psychologie a sociologie, politologie, právo, ekonomie, filozofie, religionistika, mezinárodní vztahy a globalizace.

Ve výuce je využívána audiovizuální technika.

Učebnice: Základy společenských věd pro střední školy - nakladatelství Fortuna

Vyučující:
Mgr. Stanislava Hafnerová
Mgr. Lenka Kafková
PaedDr. Miroslav Řebíček
Mgr. Pavel Baroch

Studenti se zúčastňují různých mimoškolních aktivit spjatých se společenskovědní problematikou, jako např. Pražský model OSN, znalostní soutěž o EU, exkurze do Parlamentu ČR apod.

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban