Návrat do sekce

Zeměpis - geografie

CO JE ZEMĚPIS

Zeměpis je předmět studující krajinnou sféru /geografické prostředí/ jako soubor přírodního prostředí a lidské společnosti. Zabývá se vzájemnými interakcemi /vztahy/ přírodních, společenských a technických jevů a procesů na Zemi v reálném čase.

Je nezastupitelný v objasňování vazeb mezi přírodou a lidskou společností. Je nedílnou součástí Standardu vzdělání v základním a středním školství.

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět 2 hodiny týdně v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě a na čtyřletém gymnáziu – v l., 2. a 3. ročníku. Zeměpis je volitelným maturitním předmětem a příprava na maturitu probíhá formou zeměpisných seminářů pro 3. ročník + septimu a pro 4. ročník + oktávu. Ve 4. ročníku a oktávě je 4 hodinová dotace.

Na nižším stupni učíme zeměpis, na vyšším stupni – geografii /zeměpis=geografie a naopak/.


O co nám jde a jaký máme cíl?

Klademe důraz především na všeobecnou zeměpisnou orientaci v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě. Specifikem zeměpisu je jeho regionální přístup k řešeným problémům, kdy zeměpisné poznání je spojeno s konkrétní oblastí.

Chceme dosahovat stále lepších výsledků našich studentů a rozšiřovat jejich geografické myšlení /gramotnost/. I v běžném životě se nám hodí, že známe přírodu, společnost, mapu či místní oblast tak, jak to žádná věda či předmět nedokáže vysvětlit - jako geografie.


Vyučující zeměpisu/geografie

Dagmar VLČKOVÁ /od r. 1992/
Ota BLAIL /od r. 2011/
Eva PRŮCHOVÁ /od r. 2018/
Iva GRAFNETROVÁ /od r. 2019/

Kde vyučujeme

Snažíme se, aby většina hodin probíhala v mateřské učebně zeměpisu-geografie – druhé patro č. 48.

Co je v učebně:
• PC s připojením na internet, DVD mechanika
• Dataprojektor
• Interaktivní tabule SmartBoard
• Elán vyučujících a vnímavost jejich žáků

Učebna zeměpisu

Hlavní formou výuky je prezentace, práce s pracovními listy, samostatná práce s mapou. Postupně bychom chtěli celý tématický plán gymnázia zpracovat v prezentačním programu MS Power Point, Smart Notebook. Kromě prezentací využíváme další formy výuky – interaktivní tabule, film, video, referáty studentů, práce s textem – odborné časopisy Dnešní svět, Geografické rozhledy, Koktejl...


Výuka

Výuka geografie – zeměpisu klade velké nároky na aktualizaci učiva – dnešní svět se rychle mění. Učebnice a atlas stárnou v zeměpise rychleji než v jiných předmětech. V hodinách využíváme internet a to jak ze strany učitele, tak ze strany studentů.

Na nižším gymnáziu užíváme elektronické učebnice nakladatelství Fraus a nakladatelství Nová škola., včetně tištěných pracovních sešitů k těmto učebnicím. Žáci vyšších ročníků si učebnice pořizují na vlastní náklady, stejně tak si pořizují na vlastní náklady zeměpisné atlasy – Školní atlas světa a Školní atlas Česka.

Škola zakoupila elektronickou verzi Školního atlasu Dnešního světa, Školního Atlasu Dnešního Česka – vydané nakladatelstvím Terra a přístup do online knihovny Dnešního světa.

V elektronických učebnicích vidíme budoucnost, neboť jsou pravidelně aktualizované a obohacené o zajímavé snímky, které souvisí s danou tématikou., tvoří funkční celek s pracovními sešity.


Nakladatelství Kartografie Praha, Nakladatelství Terra, Praha

Atlas Atlas Atlas Atlas

Poznámka: některé atlasy prodávané jako „školní“ se pro výuku moc nehodí. Nakupujte jen ty, které uvádíme, a vždy poslední vydání


Hodnocení

Probíhá standardním způsobem v souladu s klasifikačním řádem školy a podklady tvoří:
- ústní zkoušení – hlavně z vlastní iniciativy /současně provádíme sebehodnocení/
- písemné testy – stupnice viz tabulka
- samostatná práce studentů – referáty, mapy, prezentace
- úspěšnost ve školních zeměpisných soutěžích – olympiády, Eurorebus
- hodnocení aktivity a přístupu jednotlivých studentů k zeměpisu - geografii

Stupnice hodnocení nižší studium

Úspěšnost v %Známka
85 % a vícevýborný
70 – 84 %chvalitebný
55 – 69 %dobrý
35 - 54%dostatečný
Méně než 35%nedostatečný

Stupnice hodnocení vyšší studium

Úspěšnost v %Známka
88 % a vícevýborný
75 – 87 %chvalitebný
62 – 74 %dobrý
46 - 61%dostatečný
Méně než 46%nedostatečný

Učivo

– zařazené v tematických plánech vychází z Rámcového vzdělávacího programu upraveného na podmínky naší školy v dokumentu Školní vzdělávací program /=ŠVP/.

Součástí výuky jsou také zeměpisné exkurze, zeměpisné přednášky.

Od února 2018 je při našem gymnáziu zřízeno Centrum Akademie souvislostí zaměřené na přírodovědné předměty a mezipředmětové vztahy v rámci těchto předmětů. Garantem je společnost Terra – klub pod vedením Mgr. Daniela Kozáka. Smyslem je dobrovolná spolupráce vyučujících přírodovědných předmětů na základních školách a na našem gymnáziu. Zatím se tato aktivita jeví jako velmi přínosná.


Maturita

Školní – profilová

• 25 témat
• 15 minutová příprava s atlasy, 15 minutová ústní zkouška

Vlastní profilová maturitní zkouška se skládá z 25 témat /otázek/ a je ústní. Každé maturitní téma se pak skládá z následujících částí: vlastní maturitní otázky s osnovou, odborný text, schéma, obrázek, graf nebo tabulka – jejich analýzy a z orientace na mapě a pojmů /10/.

Povolené pomůcky při profilové maturitě:

1. Školní atlas světa, Kartografie, Praha
2. Školní atlas České republiky, Kartografie Praha


Zeměpisné soutěže

Naši studenti se pravidelně zúčastňují zeměpisných olympiád. Ve školním. r. 2016/2017 se probojoval student Matěj Sulík v kategorii C do celorepublikového kola.

Jinak již více než 20 let se zúčastňujeme zeměpisné soutěže Eurorebus, kde v různých kategoriích školních tříd, ale i jednotlivců postupují naši studenti každoročně až do celostátního kola.


Fotogalerie

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban