INFORMACE

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Zřizovatel: Ústecký kraj


Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61357278

Studijní obory:
79-41- K/41 Gymnázium
JKOV: 79 02 5/00 – studium denní, délka studia 4 roky

79-41-K/81 Gymnázium
JKOV: 79 02 5/00 – studium denní, délka studia 8 r. 0 měs.

e-podatelna

 

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Úřední hodiny podatelny:

Po-Pá 7,00 – 14,00 hod

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, 438 01 Žatec

e-mail e-podatelny:

info@gymnaziumzatec.cz

ID datové schránky:

xmwtvsk

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech pdf, doc, docx, jpg/jpeg, png, html/xhtml/htm, xls, xlsx.
Výše uvedené formáty mohou být zabalené v souboru ZIP.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data.

Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, cd-rom.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru

  • Přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
  • Na datovém nosiči: Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován.

Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  1. Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
  2. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
  3. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  4. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
  5. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Analogové dokumenty

Jsou přijímány v podatelně v určených hodinách, následně jsou převedeny do digitální podoby.

Vedení školy

PaedDr. Miroslav Řebíček

Ředitel školy

reditel@gymnaziumzatec.cz

Mgr. Lenka Kafková

Zástupkyně ředitele

zastupce@gymnaziumzatec.cz

Naděžda Benešová

Hospodářka školy

info@gymnaziumzatec.cz

Mgr. Stanislava Hafnerová

Pověřenec GDPR

hafnerova@gymnaziumzatec.cz

Skip to content