Poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog Mgr. Petra Gistrová žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje:

individuální případovou práci se žáky v osobních problémech

krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky a jejich zákonné zástupce

konzultace zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech dětí

v případě potřeby zprostředkování další péče v příslušném poradenském zařízení

  kariérové poradenství

Konzultační hodiny: jedno úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 v kabinetě č.4 (viz rozpis)

12. 10. 2021

9. 11. 2021

7. 12. 2021

11. 1. 2022

8. 2. 2022

15. 3. 2022

12. 4. 2022

10. 5. 2022

 14. 6. 2022

Pozn. Návštěvu je nutno předem domluvit u Mgr. Botkové.

Třídnické hodiny

Od září školního roku 2013/2014 byly na škole zavedeny třídnické hodiny jako pravidelná součást rozvrhu. Věříme, že budou přínosem pro žáky, učitele i rodiče. Neboť dobře vedené třídnické hodiny:

podporují vytváření pozitivního třídního klimatu

slouží k upevnění vztahů ve třídě

dávají možnost hlubšího vzájemného poznání žáků

umožňují navázat užší vztah s třídním učitelem

slouží i k sebepoznání

dávají prostor k řešení organizačních záležitostí

jsou místem k třídním diskusím k problémům třídy i školy

umožňují včas řešit problém, který se ve třídě objevil

jsou prevencí výskytu nežádoucího chování

směřují k snižování rizika narušení vztahů v rámci třídy

dávají možnost v rámci jednotlivých aktivit získat netradiční zkušenost

učí reflexi událostí a sebereflexi

Zkusme dát třídnickým hodinám jejich správný účel a využít možnosti, které nám poskytují.

Tým poradenského pracoviště našeho gymnázia

 

Mgr. Miluše Botková – výchovný poradce, kariérový poradce

Mgr. Petra Gistrová – školní psycholog, vedoucí Pedagogicko- psychologické poradny Žatec

Mgr. Jindřiška Víznerová – speciální pedagog, metodik primární prevence

Širší tým tvoří vedení školy a třídní učitelé.

Výchovný poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou vedení v poradenské péči

konzultace v případech spojených s neprospěchem či s problematickým chováním

konzultace v případech osobní krize

koordinaci tvorby individuálních vzdělávacích plánů

zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními, zejména s PPP Žatec

aj. dle aktuální potřeby

Kariérový poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

individuální konzultace s ohledem na volbu seminářů a pomaturitního studia

agendu s přihláškami na VŠ

předávání informačních zdrojů o možnostech pomaturitního studia

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 do 15:00, po dohodě i jiný termín, kab. č. 4

Školní metodik prevence Mgr. Jindřiška Víznerová zajišťuje:

zajišťuje a koordinuje akce školy, jejichž cílem je primární prevence rizikového chování žáků školy

podílí se na řešení výskytu sociálně patologických jevů ve škole, zejména projevů šikany, násilí, xenofobie a rasismu

nabízí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům v dané oblasti

Speciální pedagog Mgr. Jindřiška Víznerová zajišťuje:

konzultace a poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování

Konzultační hodiny: čtvrtek od 7:30 do 7 : 55 nebo dle dohody, kab. č. 37

Skip to content