Poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog Mgr. Petra Gistrová žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje:

individuální případovou práci se žáky v osobních problémech

krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky a jejich zákonné zástupce

konzultace zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech dětí

v případě potřeby zprostředkování další péče v příslušném poradenském zařízení

  kariérové poradenství

Konzultace školního psychologa 

Školní psycholog Mgr. P. Gistrová nabízí konzultace jednou měsíčně, vždy v úterý, od 14:00 – 16:00. Konzultace mohou využít jak žáci, tak zákonní zástupci.  Na konzultaci je nutno se přihlásit u Mgr. M. Botkové (kabinet č. 4). 

Termíny konzultací Mgr. P. Gistrové pro tento školní rok následující: 

1. pololetí  

2. pololetí 

19. 9. 

10. 10. 

7. 11. 

5. 12. 

10. 1. 

 

13. 2. 

12. 3. 

16. 4. 

14. 5. 

11. 6. 

 

 

 

Třídnické hodiny

Od září školního roku 2013/2014 byly na škole zavedeny třídnické hodiny jako pravidelná součást rozvrhu. Věříme, že budou přínosem pro žáky, učitele i rodiče. Neboť dobře vedené třídnické hodiny:

podporují vytváření pozitivního třídního klimatu

slouží k upevnění vztahů ve třídě

dávají možnost hlubšího vzájemného poznání žáků

umožňují navázat užší vztah s třídním učitelem

slouží i k sebepoznání

dávají prostor k řešení organizačních záležitostí

jsou místem k třídním diskusím k problémům třídy i školy

umožňují včas řešit problém, který se ve třídě objevil

jsou prevencí výskytu nežádoucího chování

směřují k snižování rizika narušení vztahů v rámci třídy

dávají možnost v rámci jednotlivých aktivit získat netradiční zkušenost

učí reflexi událostí a sebereflexi

Zkusme dát třídnickým hodinám jejich správný účel a využít možnosti, které nám poskytují.

Tým poradenského pracoviště našeho gymnázia

 

Mgr. Miluše Botková – výchovný poradce, kariérový poradce

Mgr. Petra Gistrová – školní psycholog, vedoucí Pedagogicko- psychologické poradny Žatec

Mgr. Jindřiška Víznerová – speciální pedagog, metodik primární prevence

Širší tým tvoří vedení školy a třídní učitelé.

Výchovný poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou vedení v poradenské péči

konzultace v případech spojených s neprospěchem či s problematickým chováním

konzultace v případech osobní krize

koordinaci tvorby individuálních vzdělávacích plánů

zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními, zejména s PPP Žatec

aj. dle aktuální potřeby

Kariérový poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

individuální konzultace s ohledem na volbu seminářů a pomaturitního studia

agendu s přihláškami na VŠ

předávání informačních zdrojů o možnostech pomaturitního studia

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 do 15:00, po dohodě i jiný termín, kab. č. 4

Školní metodik prevence Mgr. Jindřiška Víznerová zajišťuje:

zajišťuje a koordinuje akce školy, jejichž cílem je primární prevence rizikového chování žáků školy

podílí se na řešení výskytu sociálně patologických jevů ve škole, zejména projevů šikany, násilí, xenofobie a rasismu

nabízí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům v dané oblasti

Speciální pedagog Mgr. Jindřiška Víznerová zajišťuje:

konzultace a poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování

Konzultační hodiny: čtvrtek od 7:30 do 7 : 55 nebo dle dohody, kab. č. 37

Skip to content