Seminář latiny

„Non pudor est nil scire, pudor nil discere velle.“ 

                                                    autor neznámý

Úvod

            Seminář latiny je zde pro všechny, kteří se zajímají o bez nadsázky nejvýznamnější jazyk všech dob. Studium latiny je vhodné pro ty, kteří budou studovat vědy všeho druhu – přírodovědné, lékařské, humanitní, právní, společenskovědní či jazykovědné. I základní znalost latiny je výhodou pro každé další studium a obohacením na celý život. Schopnosti učit se, přemýšlet a rozumět textu rozvíjí latina komplexně a výtečně. Latinský jazyk se učíme za pomoci moderní učebnice efektivní a přístupnou formou. Sledujeme vztah latiny a jiných, nám známých jazyků, zejm. angličtiny a němčiny. Obohacujeme se „živou latinou“, tj. běžně používanými latinskými výrazy a úslovími.  

    Učební plán

    Úvod do jazyka 

    Výslovnost, základní mluvnické termíny, význam jazyka 

    září 

    1. a 2. konjugace a deklinace                                                       

    Indikativ prézentu aktiva a pasiva 

    Imperativ 

    Vzory podstatných jmen – f, m, n 

    Živá latinská slova, přísloví a citáty 

    září-prosinec 

    Adjektiva 1.  2. deklinace         

    Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace 

    3. a 4. konjugace v indikativu prézentu aktiva a pasiva 

    Živá latinská slova, přísloví a citáty 

    leden-březen 

    Osobní a přivlastňovací zájmena   

    Indikativ imperfekta aktiva a pasiva 

    Živá latinská slova, přísloví a citáty 

    duben 

    Sloveso esse a jeho složeniny           

    Živá latinská slova, přísloví a citáty se slovesem esse 

    květen 

    Vzory 3. deklinace – m, f, n  

    Opakování 

    červen 

    Učebnice, které používáme

    Seinerová, V.: Latina pro SŠ 1. část, Praha: Fortuna, 2009. 

    Vyučující

    Mgr. Martin Kadeřávek, MBA

    pedagog

    Fotogalerie

    Skip to content