Školská rada

Školská rada gymnázia v Žatci je kompletní. Rada Ústeckého kraje jmenovala zástupce zřizovatele. Stal se jím pan Ing. Radim Laibl. Ve volebním období 2020 – 2023 bude pracovat Školská rada při Gymnáziu v Žatci ve složení, které vzniklo ve volbách do školské rady v listopadu 2020 a na základě jmenování výše uvedeného zástupce zřizovatele.

Úpravou zřizovací listiny školy došlo v říjnu 2020 ke snížení počtu členů ŠR ze šesti na tři.

Členové školské rady:

Benešová Jana, Mgr.
Kafková Lenka, Mgr.
Laibl Radim, Ing.

ŠZ v aktuálním znění:

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

  • a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
  • b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
  • c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
  • d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
  • e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
  • f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Jmenování volební komise

V souladu s volebním řádem vydaným RÚK dne 3.10.2018 usn.: 055/50R/2018 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Jaroslava Raganová – předseda komise
Mgr. Stanislava Hafnerová – člen komise

V Žatci dne 15.9.2020
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Harmonogram voleb do Školské rady 2020

Příprava a průběh voleb se řídí podle volebního řádu vydaného RÚK dne 3.10.2018 usn.: 055/50R/2018.

ředitel:

 • jmenuje volební komisi – 15.9.2020
 • zveřejní harmonogram voleb do školské rady (informace dle čl. III. volebního řádu) – 22.9.2020
 • projedná na provozní poradě problematiku voleb do školské rady (ŠR) – 22.9.2020
 • určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů za členy ŠR a zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem – 23.9.2020
 • lhůta pro podávání písemných návrhů kandidátů do ŠR je stanovena – zahájeno první kolo voleb – od 6.10. do 20.10. 2020
 • zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem volební listiny připravené volební komisí – od 21.10. do 10. 11. 2020
 • volby do ŠR druhé kolo – 11.11.2020
 • zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb – 13.11. 2020
 • sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby (pedagogičtí pracovníci)
 • zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb – 13.11. 2020
 • sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby (zákonní zástupci žáků a zletilí žáci)

volební komise:

 • zahájí první kolo voleb – příjem návrhů kandidátů do ŠR
 • získá písemné souhlasy nominovaných pro druhé kolo voleb
 • sestaví z obdržených návrhů volební listiny kandidátů pro obě sekce voleb
 • připraví ve spolupráci se sekretariátem školy volební lístky, urnu, volební místnost
 • připraví informaci pro oprávněné voliče pro úpravu lístků
 • zpracuje výsledky druhého kola voleb a vyhotoví protokol o průběhu voleb

termíny:

 • jmenování volební komise – 15.9.2020
 • zahájení práce volební komise – 20.9.2020
 • projednání na poradě – 23.9.2020

první kolo voleb

 • návrhy kandidátů do ŠR – příjem návrhů – od 6.10. do 20.10.2020
 • zveřejnění volebních listin – od 21.10. do 10.11.2020

druhé kolo voleb

 • volby do školské rady v sekci pedagogičtí pracovníci školy – 11.11.2020
 • volby do školské rady v sekci zástupci a zletilí žáci – 11.11.2020
 • zveřejnění výsledků voleb nejpozději – 16.11.2020

V Žatci dne 9.9. 2020
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Skip to content