Biologie

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydávání“  

                                                                                                                           Hans Christian Andersen 

Úvod

Učivo předmětu biologie je vybráno tak, aby žáci získali ucelenou představu o vztazích mezi organismy navzájem, vztazích mezi organismy a okolím a naučili se správně porozumět základním zákonitostem přírody, chápat sepětí člověka s přírodou. Žáci získají přehled o vzniku Země, vesmíru, o fylogenezi organismů. Seznámí se s jejich taxonomií, fyziologií, anatomií, morfologií. Rozpoznají základní horniny a minerály.  

Obsah výuky využívá vědomostí získaných pozorováním reálného světa, ale i studiem dalších odborných zdrojů. Nedílnou součástí biologie je práce s laboratorním vybavením (lupou, mikroskopem) a odbornou literaturou (určovací klíče a příručky). Studenti se naučí provádět pozorování a experimenty, poznatky z experimentů správně zapisovat, zpracovávat a vyvozovat z nich závěry.  

V předmětu u žáků pěstujeme úctu k životu, k přírodě. Tento předmět obsahuje průřezové téma Environmentální výchova, se zaměřením na ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí a lidské aktivity a problematika životního prostředí. Do předmětu biologie je zařazen doplňující vzdělávací obor Etická výchova s vybranými aplikačními tématy: sexuální zdraví, rodinný život, ochrana přírody a životního prostředí. 

Po absolvování studia biologie na našem gymnáziu jsou studenti teoreticky připraveni k dalšímu studiu přírodovědných, ekologických a medicínských oborů na vysokých školách.

Učebny

Učebna biologie se nachází v přízemí naší budovy, je vybavena moderní výukovou technikou: PC s připojením k internetu, dataprojektorem a interaktivní tabulí. V učebně a přilehlých chodbách je vystaveno velké množství biologických exponátů, které slouží jako názorné pomůcky a studentům k přípravě na vyučování. 

Ve školním roce 2021/2022 došlo k rekonstrukci biologické laboratoře, která je umístěna v blízkosti učebny. 

Učební plán

Na nižším gymnáziu se biologie  vyučuje od primy  do kvarty dvě hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu  zůstávají dvě hodiny biologie týdně vprvním, druhém a třetím ročníku a odpovídajících ročních víceletého gymnázia. Laboratorní cvičení na nižším gymnáziu lze řešit tzv. půlenkou, kdy je třída na jednu hodinu rozdělena a navštěvuje laboratoř nebo chodí ven (dle koncepce „UČÍME SE VENKU“).  

 V 1. a 2. ročníku jsou zařazena dvouhodinová laboratorní cvičení v bloku s  praktiky z  fyziky a chemie, která se cyklicky opakují během celého školního roku. 

Voktávě a 4. ročníku je vyučován volitelný předmět Seminář z biologie sčtyřhodinovou týdenní dotací a nově otevíráme dvouhodinový biologický seminář i ve 3. ročníku. 

Exkurze a výzvy

Během každého školního roku pořádáme pro vybrané ročníky i exkurze s přírodovědným zaměřením na zajímavé přírodní lokality, do muzeí i na výstavy, aby si naši studenti získané znalosti prohloubili a upevnili svůj vztah k přírodě. 

    Pokud to lze, účastníme se různých výzev ohledně sbírání dat, např.https://www.inaturalist.org 

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o biologii se mohou zúčastnit přírodovědných soutěží, jako jsou např. 

Biologická olympiáda 

Ekologická olympiáda 

https://www.geologicka-olympiada.cz 

 

Soutěže jsou rozděleny do kategorií podle věku a probíhají ve všech ročnících gymnázia. 

Ročníkové práce

Součástí výuky v septimě a 3. ročníku je také Ročníková práce. Studenti, kteří mají zájem o biologii, si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru, jako například: Vítek Nachlinger, který se svou prací Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy získal druhé místo v celostátním kole soutěže SOČ (středoškolská odborná činnost). 

Učebnice, které používáme

V prvním a druhém ročníku a odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia zapůjčujeme nové, moderní učebnice biologie nakladatelství Eduko, které studenti na konci roku vrací.  

Ve třetím ročníku a septimě a k biologickému semináři doporučujeme učebnice z řady Biologie pro gymnázia: NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1. 

Pro zájemce o biologii doporučujeme moderní učebnici ŠÍMA, Petr. Biologie v souvislostech: pro gymnázia. Praha: Eduko, 2023-. ISBN 978-80-88473-13-8. Postupně by měly vycházet další díly, sledujte zde: https://www.eduko.cz/cz/kategorie/knihy-ss/ 

Užitečné odkazy

Vyučující

Mgr. Andrea Koníčková

pedagog

Mgr. Eva Požárová

pedagog

Mgr. Dana Seidlová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content