Maturity

Maturita

Maturita. Okamžik v životě, který ovlivní kariéru každého studenta střední školy. Několik dní, během kterých dojde k završení mnoha let zasvěcených studiu. Od této chvíle můžete ve formulářích zaškrtávat kolonku „ukončené středoškolské vzdělání“ a v životopise se bude vyjímat „s maturitou“. Takový význam má zkouška dospělosti.

SPOLEČNÁ ČÁST

  • 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika
  • maximálně 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: cizí jazyk, matematika

PROFILOVÁ ČÁST

  • 2–3 povinné zkoušky
  • stanovuje RVP (rámcový vzdělávací program)/ředitel školy
  • maximálně 2 nepovinné zkoušky
  • nabídku stanovuje ředitel školy 

„Zkouška dospělosti“ je jistojistě velký nápor na nervovou soustavu a způsobuje obrovský stres. Je bezesporu důležitým milníkem v životě studenta, ale moudrý člověk by slušně řečeno dodal: „Když nejde o život, nejde o nic“. Vytvořte si plán učiva, průběžně se připravujte a u maturity ze sebe vydejte maximum. Dobré výsledky se určitě dostaví.

Témata profilové části maturitní zkoušky

k

Německý jazyk

k
k

Základy spol. věd

k

Geografie

k

Anglický jazyk

k

Informatika

profilová část maturitní zkoušky

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:
Povinná zkouška:
CJL, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF
Nepovinná zkouška:
NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky

Povinnou zkoušku absolvuje žák z CJL, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších dvou povinných zkoušek.

Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk.

Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.

Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky

Termín profilové části maturitní zkoušky:

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období od 16.5. do 20.5.2022.

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

Písemná práce

Písemná práce z českého jazyka a literatury

výběr z 5 témat

čas 110 minut (20 minut výběr tématu, 90 minut vypracování)

minimální rozsah 250 slov, hraniční minimum 200 slov

po nahlášení tématu se téma už nesmí změnit

útvary:

vypravování

popis – charakteristika, líčení, popis prostý, popis pracovního postupu, popis uměleckého díla

úvaha, text úvahového charakteru – zamyšlení

článek do novin – text publicistického charakteru

oznámení, zpráva

úřední dopis, motivační dopis, otevřený dopis

proslov

referát

Písemná práce z cizího jazyka

Písemná práce je rozdělena na 2 části, přičemž v každé části žák na základě jednoho zadání zpracovává jiný slohový útvar, tj. text odlišného typu, délky a na odlišné téma/situaci.

První část je v rozsahu 130 – 200 slov, druhá část v rozsahu 70 – 100 slov; dolní hranice je vždy minimální počet slov, který musí žák napsat, aby byla práce hodnocena.

Celkový čas určený na vypracování obou částí je 60 minut.

 

Ústní zkouška

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení je provedeno v souladu s klasifikačním řádem.
Ústní zkouška z CJL je organizována ve formátu: 20 minut příprava, ústní zkouška 15 minut, počet knih 20 ze školního seznamu.

seznam 20 knih, 20 autorů – bez možnosti opakování autora

kritéria pro výběr děl ze seznamu:

Světová a česká literatura do konce 18. století  – min. 3 literární díla
Světová a česká literatura 19. století                       – min. 4 literární díla
Světová a česká literatura 19. století                       – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století                                 – min 5 děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Ústní zkouška z cizího jazyka je organizována ve formátu: 15 minut příprava, ústní zkouška 15 minut. Zkouška se koná s využitím pracovního listu, celkem je 25 témat.

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka:

Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), tj. zvolil variantu maturitní zkoušky (DT z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka), může jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je stanovena pro cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Anglický jazykúroveň B2 a pro další cizí jazyk (tj. na našem gymnáziu pro Německý jazyk) úroveň B1.

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 najdete na stránkách Cermatu.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Zkouška matematika rozšiřující

V rámci společné části maturitní zkoušky je možné konat nepovinnou zkoušku pod názvem matematika rozšiřující.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v této sekci ke všem předmětům mimo MAT rozšiřující, kterou organizuje CERMAT a která je realizována mimo rámec školních maturit.

 

 V Žatci dne 30.9.2021 

PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Termín konání SPOLEČNÉ ČÁSTI zkoušek

Termín konání profilových zkoušek

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období od 16.5. do 20.5.2022.

Skip to content