Mobilita pracovníků škol

Zkušenost s programem Erasmus+

Ve světě neustále se měnícího vzdělávání jsou pro učitele klíčové nové přístupy a metody, které jim umožňují lépe připravit studenty na výzvy 21. století. Jednou z cest, jak získat nové poznatky a inspiraci, je účast v programech Erasmus+. Dvě učitelky gymnázia se nedávno zúčastnily kurzu v rámci této iniciativy, konkrétně na Teachers Academy ve Florencii.

Kurz, který se konal koncem listopadu, byl zaměřený na několik hlavních oblastí: CLIL (Content and Language Integrated Learning), PBL (Project Based Learning), teorii Multiple Intelligences, využití IT ve výuce jazyků.

CLIL je metodika výuky, která propojuje obsahovou a jazykovou stránku výuky. Umožňuje studentům získávat nové znalosti a dovednosti zároveň s rozvíjením jazykových schopností v cizím jazyce. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Žák si může na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílit tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka.

PBL je pak metoda vyučování založená na projektech, která studentům umožňuje aktivně se zapojit, spolupracovat a řešit reálné problémy. Studenti pracují na projektu, zodpovídají zajímavé a složité otázky nebo řeší skutečný problém pomocí dotazování, vyšetřování a kritického myšlení.

Teorie Multiple Intelligences, vyvinutá psychologem Howardem Gardnerem, představuje přístup k vzdělávání, který uznává různé druhy inteligencí u jednotlivých lidí (např. lingvistická, logicko-matematická, prostorová, interpersonální aj.) Tato teorie klade důraz na to, že každý člověk má své silné stránky v různých oblastech inteligence a vzdělávání by mělo respektovat tuto rozmanitost.

Jedním z hlavních benefitů kurzu byla možnost setkání s učiteli z různých zemí EU. Tato mezinárodní atmosféra umožnila našim učitelkám výměnu zkušeností, poznávání nových vzdělávacích systémů a objevování různorodosti kultur. Cenné bylo nejen setkání s kolegy z jiných zemí, ale také seznámení s místními pedagogickými přístupy v Itálii, zemi, kde se kurz konal.

Získané znalosti a nápady z tohoto kurzu budou naše učitelky implementovat do výuky, což přinese obohacení a nové perspektivy pro naše studenty. Erasmus+ tak nejen podporuje profesní rozvoj učitelů, ale přináší také nové metody a přístupy do našeho vzdělávacího prostředí a přispívá tak ke kvalitnější výuce.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Skip to content