Německý jazyk

 

“Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. “

                                           Arthur Schopenhauer

Úvod

            Obsahovou náplní předmětu německý jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a praktických komunikačních situací, které jsou adekvátní věku žáků, korespondují s jejich zájmy, nadáním a slouží k praktickému využití v budoucnosti, například pro běžnou každodenní komunikaci s německy mluvícími osobami, studium v zahraničí, budoucí zaměstnání, při cestování atd. Nedílnou součástí výuky a motivačním faktorem je výklad reálií dané jazykové oblasti, aby tak žáci mohli poznat odlišnou kulturu a vývoj jiných národů a byli schopni pochopit a naučit se tolerovat kulturní rozdíly. 

    Učebny

    Výuka německého jazyka probíhá především v učebnách č. 11, 47 a 49, které jsou plně vybaveny počítačem s dataprojektorem, interaktivní tabulí a jinými didaktickými pomůckami (slovníky, zeměpisné mapy). 

    Učební plán

    Aktuální učební plán je k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu.  

    Předmět německý jazyk je vyučován na osmiletém gymnáziu od třídy tercie do třídy oktáva a na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku do čtvrtého v různé časové dotaci (3-4 hodiny týdně).  Počet hodin je možné podle zájmu studentů navýšit v hodinách semináře v německém jazyce v septimě, oktávě, 3. a 4. ročníku.  

    Exkurze, výměnné pobyty, projekty

    Výuka jazyka je zpestřována pravidelnými exkurzemi do německy mluvících zemí. Studenti mají možnost navštívit Vídeň, Berlín, Drážďany a další německá města. Program je upřesňován podle zájmu studentů a podmínek školy. 

    Řadu let se naši žáci se zájmem účastnili výměnného studentského pobytu v německém Reichenbachu, v současné době se proto snažíme o navázání dalších kontaktů s partnerskými školami v německy mluvících zemích. 

    Od roku 2019 do srpna 2022 bylo naše gymnázium zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně), ve kterém pracují také gymnázia Wesermünde Bremerhafen v Německu, Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha v Portugalsku a Väinö Linnan Iukio Urjala ve Finsku, koordinátorem je německá škola.  

    Soutěže a olympiády

    Studenti se pravidelně zúčastňují konverzační soutěže Olympiáda v německém jazyce a online soutěže Best in Deutsch. 

    https://bestindeutsch.org

    Ročníkové práce

    2020/2021 

    Lešková Pavla – Didaktická pomůcka pro výuku německého jazyka 

    Štieber Michal – Didaktická pomůcka ve výuce německého jazyka 

    Učebnice, které používáme

    Nižší gymnázium pracuje s moderními učebnicemi nakladatelství Fraus.  

    Vyšší gymnázium využívá učebnice nakladatelství Klett, které zohledňují požadavky maturitní zkoušky. 

    Vyučující

    Mgr. Mária Zajícová

    pedagog

    Mgr. Jana Kubínová

    pedagog

    Mgr. Jindřiška Víznerová

    pedagog

    Ing. Zdeňka Vondráčková

    pedagog

    Bc. Daniela Jahnová Dis.

    pedagog

    jahnova@gymnaziumzatec.cz

    kabinet č. 46

    Fotogalerie

    Skip to content