Zeměpis a Geografie

„Pravdy neznají hranice politického zeměpisu.“

                                                                Karl Marx

Úvod

          Zeměpis je předmět studující krajinnou sféru (geografické prostředí) jako soubor přírodního prostředí a lidské společnosti. Zabývá se vzájemnými interakcemi (vztahy) přírodních, společenských a technických jevů a procesů na Zemi v reálném čase. Je nezastupitelný v objasňování vazeb mezi přírodou a lidskou společností. Je nedílnou součástí Standardu vzdělání v základním a středním školství. Na nižším stupni učíme zeměpis, na vyšším stupni geografii (zeměpis = geografie). Klademe důraz především na všeobecnou zeměpisnou orientaci v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě. Specifikem zeměpisu je jeho regionální přístup k řešeným problémům, kdy zeměpisné poznání je spojeno s konkrétní oblastí. 

       Chceme dosahovat stále lepších výsledků našich studentů a rozšiřovat jejich geografické myšlení (gramotnost). I v běžném životě se nám hodí, že známe přírodu, společnost, mapu či místní oblast tak, jak to žádná věda či předmět nedokáže vysvětlit – jako geografie. 

Učebny

Většina hodin probíhá v učebně zeměpisu (geografie) č. 48. 

Učebna je vybavena PC s připojením na internet, DVD mechanikou, dataprojektorem a interaktivní tabulí.  

Škola zajišťuje pro výuku i odborné geografické časopisy Dnešní svět, Geografické rozhledy, Koktej aj., jednak pro práci v hodinách – práce s textem a jednak jsou tyto odborné zdroje informací k dispozici studentům. 

Učební plán

Na nižším stupni je zeměpis vyučován 2 hodiny týdně, na vyšším stupni je geografie vyučována do 3. ročníku (do septimy) 2 hodiny týdně.  

Zeměpis je volitelným maturitním předmětem a příprava na maturitu probíhá formou zeměpisných seminářů pro 3. ročník + septimu 2 hodiny týdně a pro 4. ročník + oktávu 4 hodiny týdně. 

Maturita z geografie je v rámci školní ústní profilové části a skládá se z 25 otázek (témat). 

Exkurze a výzvy

Pro naše studenty každoročně připravujeme exkurze např. planetárium Praha, Plzeň, České Švýcarsko, České středohoří, Uhelné safari, Tropický park … v závislosti na nabídce a aktuálních možnostech.

 Zajímavým dopněním učiva jsou pravidelné besedy – s cestovateli Kateřinou a Milošem Motani, Tomášem Kubešem, nebo zeměpisné pořady Svět kolem nás –  které pravidelně pořádáme.

Soutěže a olympiády

Naši studenti jsou pravidelnými účastníky zeměpisné olympiády. Ve školním roce 2016/2017 se probojoval student Matěj Sulík v kategorii C do celorepublikového kola. 

www.zemepisnaolympiada.cz 

Soutěž Eurorebus je také velmi oblíbená mezi studenty a každoročně postupují školní třídy nebo jednotlivci až do celostátního kola. 

www.eurorebus.cz 

Ročníkové práce

Studenti 3. ročníku a septimy si mohou v rámci ročníkové práce vybrat geografické téma, které zpracují a následně se mohou přihlásit i na SOČ. 

Ročníkové práce jsou na naší škole povinné od školního roku 2020/21 a z geografie byla napsaná práce na téma Toulky po Bulharsku. 

Učebnice, které používáme

Výuka zeměpisu (geografie) klade velké nároky na aktualizaci učiva, dnešní svět se rychle mění, proto využíváme elektronické učebnice nakladatelství Fraus a Nová škola včetně tištěných pracovních sešitů k těmto učebnicím, které jsou pravidelně aktualizované. Studenti také pracují se Školním atlasem světa a Školním atlasem Česka. 

Nákup pracovních sešitů a atlasů organizuje škola /hradí rodiče/ – z důvodu záruky stejných – tedy jednotných vydání a není ani zanedbatelná množstevní cena. Dále škola zajišťuje studentům zdarma přístup do interaktivních učebnic. 

Vyučující využívají/ mají přístup do/ elektronické verze Školní atlas Dnešního světa, Školního atlasu Dnešního Česka a online knihovnu Dnešního světa. 

Vyučující

Mgr. Dagmar Vlčková

pedagog

Mgr. Iva Grafnetrová

pedagog

Mgr. Eva Průchová

pedagog

Mgr. Ota Blail

pedagog

Bc. Barbora Červenková

pedagog

Mgr. Tereza Benešová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content