Povinně zveřejňované informace

Základní informace o povinném subjektu podle zákona 106/99 Sb.

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Ředitel školy PaedDr. Miroslav Řebíček byl jmenován do funkce na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.38/104R/2012 A) 5. dne 23.5.2012 při výkonu zřizovatelské funkce dle ustanovení § 59 odst 1 písm. I zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ) a podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele je dáno v § 164 a 165 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.

Informace poskytuje ředitel školy, přijímáním žádostí, zpracováním a přípravou podkladů je pověřena hospodářka školy.

Přijímáním stížností je pověřena hospodářka školy, paní Naďa Benešová. Stížnosti vyřizuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou.

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli, kterým je Ústecký kraj, zastoupený odborem školství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy řídí jsou zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, zákon č. 6262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále všechny právní normy nižší právní síly (nařízení vlády atd.), které z těchto zákonů vycházejí, zejména pro oblast řízení školství – vyhlášky MŠMT. V tištěné podobě jsou k dispozici u ředitele školy, v elektronické podobě na portálu státní správa a dalších.

Sazebník úhrad je přílohou č. 2 směrnice pro poskytování informací, státním orgánům jsou poskytovány bezúplatně.

Výroční zpráva a výroční zpráva o hospodaření jsou samostatné dokumenty, k nahlédnutí jsou u hospodářky školy a dálkovým přístupem na https://www.gymnaziumzatec.cz

V Žatci dne 31. 8. 2012
PaedDr. Miroslav Řebíček v. r.
ředitel školy

Skip to content