Návrat do sekce

Občanská výchova

Výuka občanské výchovy na Gymnáziu v Žatci

Občanská výchova má časovou dotaci 1 hodinu v každém ročníku nižšího gymnázia. Do kvarty je integrován tematický celek Svět práce a Finanční gramotnost s časovou dotací 1 hodina týdně. V kvartě je realizován projekt Já, občan. Rozsah témat je široký, náročnost obsahu úměrně stoupá s věkem žáků. Hlavními tématy jsou Člověk a společnost, kdy se žák seznamuje s oblastmi života jemu blízkými, jako je rodina, obec, region, vlast, mezilidské vztahy. V kapitole Člověk jako jedinec je výuka zaměřena na sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí a jejich jednání, další témata vedou žáka k poznání jeho základních práv a povinností, seznamují ho s politickými institucemi a možnostmi zapojení do veřejného života, s postavením člověka ve světě hospodářství a ve světě práce a konečně ukazují na problémy současného světa v celé jejich šíři a roli člověka v globalizujícím světě. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činností armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Osvětluje nebezpečí korupce a korupčního jednání jako brzdy rozvoje společnosti. Výuka zachovává vyváženost formativní a informativní stránky. Uplatňují se různé metody a formy práce: brainstorming, situační hry, diskuse a dialog, samostatná práce jednotlivců i ve skupinách, práce na projektech, návštěvy různých institucí a zařízení ve městě, souvisejících s výukou v OV, exkurze, besedy, samozřejmě práce s učebnicí a obecně práce s informacemi. To vše by mělo vést k tvořivosti, přemýšlivosti, samostatnosti a iniciativnosti žáků. Cílem je formovat a rozvíjet žákovu osobnost a připravovat ho na roli občana, který si osvojil pravidla společenského soužití, mravní principy, právní vědomí, získal základní poznatky z psychologie, ekonomie, politologie, práva atd. Výukou občanské výchovy prolínají všechna průřezová témata, která jsou chápána do jisté míry jako cíl výchovy a vzdělání. Jde o určitý způsob myšlení, chování, jednání, o postoje a přesvědčení, která by měl absolvent školy zaujímat.

Hlavním tématem učiva finanční gramotnosti je Stát a hospodářství, ve kterém se žák seznamuje s různými formami vlastnictví, funkcí a podobou peněz, rozpočtem rodiny a principy tržního hospodářství.

Obsahem tématu finanční gramotnost je naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. Osvojené dovednosti jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci dané oblasti, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka zachovává vyváženost formativní a informativní stránky. Uplatňují se různé metody a formy práce: brainstorming, situační hry, diskuse a dialog, samostatná práce jednotlivců i ve skupinách. To vše by mělo vést k tvořivosti, přemýšlivosti, samostatnosti a iniciativnosti žáků. Cílem je formovat a rozvíjet žákovu osobnost a připravovat ho na roli občana, který si osvojil pravidla společenského soužití, mravní principy, právní vědomí.

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů, a proto je začleněna do všech vzdělávacích oblastí. V doplňujícím vzdělávacím programu etická výchova jsou zařazena následující témata: komunikace, úcta k lidské osobě, iniciativa a komplexní prosociálnost a z aplikované etické výchovy téma rodina a ekonomické hodnoty.

Učebnice: Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia - nakladatelství Olomouc

Vyučující:
Mgr. Stanislava Hafnerová
Mgr. Zuzana Honsová
Mgr. Lenka Kafková
PaedDr. Miroslav Řebíček

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban